Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van downtoearthstones.nl

Inhoud:
Artikel 1. Toepasselijkheid.
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.
Artikel 3. Prijzen en betalingen.
Artikel 4. Verzendkosten.
Artikel 5. Leveringsadres en levering
Artikel 6. Garantie.
Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid.
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud.
Artikel 9. Overmacht.
Artikel 10. Bestellingen/communicatie.
Artikel 11. Toepasselijk recht.
Artikel 12. Identiteit van de ondernemer.
Artikel 13. Privacy policy
Artikel 14. Intellectueel eigendom

Artikel 1. Toepasselijkheid.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Down to Earthstones, zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling op de website houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.

Alle aanbiedingen van Downtoearthstones.nl zijn vrijblijvend en Down to Earthstones behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Downtoearthstones.nl kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3. Prijzen en betalingen.

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Betaling kan geschieden middels ideal.
Speciale aanbiedingsprijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt en gelden alleen voor nieuwe bestellingen.

Artikel 4. Verzendkosten.

Bij zendingen binnen NL wordt voor elke bestelling €5,95 aan verzendkosten gerekend.  Bij zendingen naar België wordt €13,50 aan verzendkosten gerekend. Voor alle zendingen naar andere EU landen wordt €19,50 aan verzendkosten gerekend. Bij bepaalde minimumbedragen wordt gratis verzenden aangeboden. Klant dient zelf de gratis verzending optie aan te vinken bij het afrekenen om hier gebruik van te maken.

Artikel 5. Leveringsadres en levering.

Consument dient ten aller tijde zelf te controleren of het leveringsadres dat is ingevuld tijdens het bestellen nog actueel is. Het leveringsadres dat u opgeeft tijdens het bestellen, en de email bevestiging die u hiervan krijgt waarop het afleveradres staat vermeld, zien wij als leveringsadres en wordt door ons als zodanig verwerkt.

Bij foutief opgegeven leveringsadres kunt u dit zo snel als mogelijk aan ons doorgeven per email via info@downtoearthstones.nl waarna het leveringsadres wordt aangepast. Nadat de bestelling is verzonden is aanpassing van het afleveradres niet meer mogelijk. Downtoearthstones.nl is niet verantwoordelijk voor het door u foutief opgeven afleveradres en verzending van uw bestelling naar het foutieve afleveradres.
Voor het opnieuw verzenden van uw bestelling naar een aangepast afleveradres worden er bij een tweede verzending, verzendkosten á €4,00 tot €6,75 in rekening gebracht.

Levering door Downtoearthstones.nl vindt plaats op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de consument, in de regel is dit binnen 1 tot 5 werkdagen (afhankelijk van de gekozen betaaloptie), maar uiterlijk binnen het wettelijk gestelde termijn van 30 dagen na bestelling, tenzij anders is aangegeven.

Wanneer een product niet op voorraad is en bijbesteld wordt, ontvangt consument hier bericht van in de bestelbevestiging per mail. Ook is de levertijd zichtbaar op de website bij aankoop.  Consument heeft dan tot het moment van afronden van de bestelling het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Ontbinden kan consument doen per email.

Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

Artikel 6. Garantie.

Down to Earthstones garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. Het doen van reclamatie geldt gedurende een periode van 7 dagen na levering. Dit is een service. De factuur van Down to Earthstones dient als garantiebewijs van uw bestelling.

Indien de geleverde zaken niet voldoen aan deze garantie, zal Down to Earthstones zorgen voor een passend vervangend product of herstel. Deze genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder advies van Down to Earthstones, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Indien het geleverde product niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Down to Earthstones in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.

Artikel 7. Reclamaties en aansprakelijkheid.

U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk doch in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst te inspecteren op volledigheid. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk of per email gemotiveerd aan Down to Earthstones te melden.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Down to Earthstones de keuze om de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs te restitueren.

Retouren.
Retouren worden enkel geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling (indien van toepassing) niet is verbroken. Het te retourneren bedrag ontvangt u retour binnen 14 dagen na ontvangst van het product bij Down to Earthstones. De kosten voor het terugzenden komen voor rekening van consument, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud.

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u het gehele bedrag dat u Down to Earthstones verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van aflevering op de consument over.

Artikel 9. Overmacht.

Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Down to Earthstones in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Down to Earthstones gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Down to Earthstones kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie.

Voor vertragingen, beschadigingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Down to Earthstones, dan wel tussen Down to Earthstones en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Down to Earthstones, is Down to Earthstones niet aansprakelijk.

Artikel 11. Toepasselijk recht.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen zo goed als mogelijk door ons worden opgelost.

Artikel 12. Identiteit van de ondernemer.

Down to Earthstones
Aalsmeerderweg 345
1432 EA Aalsmeer
Kvk nummer:
Email: info@downtoearthstones.nl
IBAN: NL
BTW identificatie nummer:

13. Privacy policy

Down to Earthstones respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Down to Earthstones zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit het systeem. Neemt u daarvoor contact op via het contactformulier.

Down to Earthstones gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen bij Down to Earthstones zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Down to Earthstones gebruikt cookies, om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoon identificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Down to Earthstones geen cookies ontvangt.

14. Intellectuele eigendom.
De inhoud van deze website is gepubliceerd door Down to Earthstones en auteursrechtelijk beschermd. Het design, alle teksten, afbeeldingen (met uitzondering foto’s afkomstig van derden), onderliggende broncode en software (inclusief applets) en al het overige materiaal op deze website vallen onder het auteursrecht van Down to Earthstones en mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.